Lagssaker

Til grunn for lagsarbeidet er tufti og fyresegnene. Årsmøtet vert halde i slutten av året. Upplysingar um årsmøtet vert lagde ut her.