Norsk målstemna 2024

Norsk målstemna held i år hundradårshøgtid for skalden Olav Nygard som døydde i 1924, snaudt fyrti år gamal. På stemna fær me høyra Ronny Spaans røda um livssoga til NygardKlaus Johan Myrvoll um målet hansErlend Skjetne um diktingi hans og sitt eige møte med denne skaldskapen Målstemna vert haldi på Kverneland-romet i andre høgdi på […]

Norsk Årbok 2023

Årboki for 2023 er nett komi frå prenteverket. Me fyrebur utsending åt lagslyden i Høgnorskringen og i Norskt Måldyrkingslag. Stutt um boki Or soga er mang ein lærdom hentande, og den som ikkje kjenner soga si, fær snart høyra dei mest langhenta lygesogor. Norskdomsrørsla hev fostra mange dei som hev visst å skilja klårt millom […]

Norsk målstemna 2023

No hev den nye rettskrivingi for nynorsk golde i ti år og me tek ordskiftet um norsk normering på målstemna i år. Umfram innleidingar og ordskifte um 2012-målet, normeringi frametter og døme på eit rettskrivingsspursmål frå i dag fær me høyra um Indrebø-brøderne og målet i Indrebø-bibelen. Det var den gjeldande nynorskbibelen i den norske […]

Høyringssvar til framlegg til mållovfyresegn

Høgnorskringen takkar for at me er bedne um å segja noko um den framlagde fyresegni til mållovi. Me meiner umsyn til målbruk i det offentlege romet og statusen til dei offsielle måli i all statstilknytt verksemd må vera førande for verkekrinsen åt mållovi. Me ventar at statstilknytte verksemder fyller ålmenta og samfundet med god norsk, […]

Norsk Årbok 2022

Årboki for i år er endeleg komi frå prenteverket. Ho vert send ut til lagslyden næste vika. Boki er elles til sals her og på Norsk målstemna i helgi på Litteraturhuset. Bibelen på eige mål var lenge eit merke på eit nasjonalt kulturmål. Det var den boki folk hadde mest med å gjera, og bibelmålet […]

Norsk målstemna 2022

Norsk målstemna tek i år fyre seg Olav Sletto og Henrik Rytter. Olav Sletto var folkehøgskulemann og bokmann frå Hallingdal. Henrik Rytter var umsetjar og diktar. Han er kann henda mest kjend for umsetjingane av Shakespeare og Den guddomlege komedien. Me fær høyra meir um desse tvo og frå Kristin Fridtun som kom med boki «Kunsten […]

Norsk målstemna 2021

Nynorsk bibel 100 år. I 1921 kom den fyrste heile Bibelen på nynorsk ut. Det var Bibelnemndi åt Studentmållaget i Oslo som var utgjevar. Mange målkunnige hev vore med på å setja um Bibelen til ulike tider. Norsk målstemna 2021 set søkjeljoset på denne storvinna for norskt mål i samfund og trudomsliv. Det er fri […]

Høyringsfråsegn til brigde i stadnamnfyresegni

Høgnorskringen ynskjer at fyresegni til stadnamnlovi skal segja rett ut kva for nokre skrivemåtar som ikkje er lovlege. Me ynskjer òg at hevdvunne, heilnorske skrivemåtar som ikkje lenger er gjeldande rettskriving, skal ha eit serskilt løyve framfor andre tilfellelege målføreformer. Me hev sét med uro på dei seinste brigdi i stadnamnlovi. Me ottast at veikte […]