Høgnorskringen

Høgnorskringen vart skipa i 1994 og arbeider for den klassiske nynorsken på alle umkverve i samfundet. Me arbeider for det norske målet på eigen grunn utan umsyn til norsk-dansk eller samnorsk.

Me gjev ut Norsk Årbok. Alle lagsmenner fær boki fritt tilsendt. Du kann òg tinga boki frå oss utan å melda deg inn.

Me skipar til Norsk målstemna kvar haust.

Me hev lagsmenner i alle fylki, både unge og gamle. Talet er jamt stigande.

Me er med i Ivar Aasen-sambandet, skipa i 1965.


Seinaste nyhende

 • Norsk målstemna 2022
  Norsk målstemna tek i år fyre seg Olav Sletto og Henrik Rytter. Olav Sletto var folkehøgskulemann og bokmann frå Hallingdal. Henrik Rytter var umsetjar og diktar. Han er kann henda mest kjend for umsetjingane av Shakespeare og Den guddomlege komedien. Me fær høyra meir um desse tvo og frå Kristin Fridtun som kom med boki «Kunsten å irritera seg over skrivefeil» […]
 • Høyringssvar um umvølte grunnsetningar for normeringi
  Høgnorskringen takkar for tilsendt høyringsskriv og høvet til å meina noko um grunnsetningane for normeringsarbeidet i Språkrådet. Me hev sendt høyringsskrivet fram åt Norskt Måldyrkingslag, og dette høyringssvaret er gjeve i samråd og samvinna med styret i Måldyrkingslaget. Me arbeider for den klassiske nynorsken på alle umkverve i samfundet, og for eit norskt mål på eigen grunn utan umsyn til […]
 • Norsk målstemna 2021
  Nynorsk bibel 100 år. I 1921 kom den fyrste heile Bibelen på nynorsk ut. Det var Bibelnemndi åt Studentmållaget i Oslo som var utgjevar. Mange målkunnige hev vore med på å setja um Bibelen til ulike tider. Norsk målstemna 2021 set søkjeljoset på denne storvinna for norskt mål i samfund og trudomsliv. Det er fri inngang. Du er hjarteleg velkomen! […]
 • Høyringsfråsegn til brigde i stadnamnfyresegni
  Høgnorskringen ynskjer at fyresegni til stadnamnlovi skal segja rett ut kva for nokre skrivemåtar som ikkje er lovlege. Me ynskjer òg at hevdvunne, heilnorske skrivemåtar som ikkje lenger er gjeldande rettskriving, skal ha eit serskilt løyve framfor andre tilfellelege målføreformer. Me hev sét med uro på dei seinste brigdi i stadnamnlovi. Me ottast at veikte faglege føringar i lag med […]
 • Innspel til Prop. 108 Lov om språk (språklova)
  Innspel sendt til familie- og kulturnemndi på Stortinget, 15de oktober 2020. Høgnorskringen syner til saki um ny mållov som er fyre i familie- og kulturnemndi på Stortinget. Me rakk ikkje å snu oss rundt og søkja på høyringi fyre sumaren, men hev desse innspeli til lovfyrehavingi: Skrivekunna i staten Det er syrgjeleg at striden kring ei ny mållov må standa […]