Høgnorskringen

Høgnorskringen vart skipa i 1994 og arbeider for den klassiske nynorsken på alle umkverve i samfundet. Me arbeider for det norske målet på eigen grunn utan umsyn til norsk-dansk eller samnorsk.

Me gjev ut Norsk Årbok. Alle lagsmenner fær boki fritt tilsendt. Du kann òg tinga boki frå oss utan å melda deg inn.

Me skipar til Norsk målstemna kvar haust.

Me hev lagsmenner i alle fylki, både unge og gamle. Talet er jamt stigande.

Me er med i Ivar Aasen-sambandet, skipa i 1965.


Seinaste nyhende

 • Høyringssvar til framlegg til mållovfyresegn
  Høgnorskringen takkar for at me er bedne um å segja noko um den framlagde fyresegni til mållovi. Me meiner umsyn til målbruk i det offentlege romet og statusen til dei offsielle måli i all statstilknytt verksemd må vera førande for verkekrinsen åt mållovi. Me ventar at statstilknytte verksemder fyller ålmenta og samfundet med god norsk, og møter innbyggjarar, brukarar eller […]
 • Norsk Årbok 2022
  Årboki for i år er endeleg komi frå prenteverket. Ho vert send ut til lagslyden næste vika. Boki er elles til sals her og på Norsk målstemna i helgi på Litteraturhuset. Bibelen på eige mål var lenge eit merke på eit nasjonalt kulturmål. Det var den boki folk hadde mest med å gjera, og bibelmålet hev sett mange spor i […]
 • Norsk målstemna 2022
  Norsk målstemna tek i år fyre seg Olav Sletto og Henrik Rytter. Olav Sletto var folkehøgskulemann og bokmann frå Hallingdal. Henrik Rytter var umsetjar og diktar. Han er kann henda mest kjend for umsetjingane av Shakespeare og Den guddomlege komedien. Me fær høyra meir um desse tvo og frå Kristin Fridtun som kom med boki «Kunsten å irritera seg over skrivefeil» […]
 • Høyringssvar um umvølte grunnsetningar for normeringi
  Høgnorskringen takkar for tilsendt høyringsskriv og høvet til å meina noko um grunnsetningane for normeringsarbeidet i Språkrådet. Me hev sendt høyringsskrivet fram åt Norskt Måldyrkingslag, og dette høyringssvaret er gjeve i samråd og samvinna med styret i Måldyrkingslaget. Me arbeider for den klassiske nynorsken på alle umkverve i samfundet, og for eit norskt mål på eigen grunn utan umsyn til […]
 • Norsk målstemna 2021
  Nynorsk bibel 100 år. I 1921 kom den fyrste heile Bibelen på nynorsk ut. Det var Bibelnemndi åt Studentmållaget i Oslo som var utgjevar. Mange målkunnige hev vore med på å setja um Bibelen til ulike tider. Norsk målstemna 2021 set søkjeljoset på denne storvinna for norskt mål i samfund og trudomsliv. Det er fri inngang. Du er hjarteleg velkomen! […]