Høgnorskringen

Høgnorskringen vart skipa i 1994 og arbeider for den klassiske nynorsken på alle umkverve i samfundet. Me arbeider for det norske målet på eigen grunn utan umsyn til norsk-dansk eller samnorsk.

Me gjev ut Norsk Årbok. Alle lagsmenner fær boki fritt tilsendt. Du kann òg tinga boki frå oss utan å melda deg inn.

Me skipar til Norsk målstemna kvar haust.

Me hev lagsmenner i alle fylki, både unge og gamle. Talet er jamt stigande.

Me er med i Ivar Aasen-sambandet skipa i 1965.


Seinaste nyhende

 • Norsk Årbok 2023
  Årboki for 2023 er nett komi frå prenteverket. Me fyrebur utsending åt lagslyden i Høgnorskringen og i Norskt Måldyrkingslag. Stutt um boki Or soga er mang ein lærdom hentande, og den som ikkje kjenner soga si, fær snart høyra dei mest langhenta lygesogor. Norskdomsrørsla hev fostra mange dei som hev visst å skilja klårt millom tjodarhug og tjodarhat, og visdomen […]
 • Norsk målstemna 2023
  No hev den nye rettskrivingi for nynorsk golde i ti år og me tek ordskiftet um norsk normering på målstemna i år. Umfram innleidingar og ordskifte um 2012-målet, normeringi frametter og døme på eit rettskrivingsspursmål frå i dag fær me høyra um Indrebø-brøderne og målet i Indrebø-bibelen. Det var den gjeldande nynorskbibelen i den norske kyrkja frå 1938 til 1978, […]
 • Høyringssvar til framlegg til mållovfyresegn
  Høgnorskringen takkar for at me er bedne um å segja noko um den framlagde fyresegni til mållovi. Me meiner umsyn til målbruk i det offentlege romet og statusen til dei offsielle måli i all statstilknytt verksemd må vera førande for verkekrinsen åt mållovi. Me ventar at statstilknytte verksemder fyller ålmenta og samfundet med god norsk, og møter innbyggjarar, brukarar eller […]
 • Norsk Årbok 2022
  Årboki for i år er endeleg komi frå prenteverket. Ho vert send ut til lagslyden næste vika. Boki er elles til sals her og på Norsk målstemna i helgi på Litteraturhuset. Bibelen på eige mål var lenge eit merke på eit nasjonalt kulturmål. Det var den boki folk hadde mest med å gjera, og bibelmålet hev sett mange spor i […]
 • Norsk målstemna 2022
  Norsk målstemna tek i år fyre seg Olav Sletto og Henrik Rytter. Olav Sletto var folkehøgskulemann og bokmann frå Hallingdal. Henrik Rytter var umsetjar og diktar. Han er kann henda mest kjend for umsetjingane av Shakespeare og Den guddomlege komedien. Me fær høyra meir um desse tvo og frå Kristin Fridtun som kom med boki «Kunsten å irritera seg over skrivefeil» […]