Nynorsk på Vestlandet er ei nasjonal uppgåva

Høyringsfråsegn frå Høgnorskringen i høve tenestemålet i Vestlandsregionen, vedteki på årsmøtet i Høgnorskringen i Oslo 23. november 2016. I staten Noreg er nynorsk og bokmål jamstelte som offentlege skriftspråk. Det offentlege brukar like gjerne nynorsk som bokmål. Slik er det i teorien, men sidan nynorsken er teken i bruk i nokre landsluter og er meir […]

Haldt fast på nemningi fylke!

Fråsegn vedteki på årsmøtet i Høgnorskringen, 23. november 2016. Det norske riksstyret ser ut til å vilja byta ut den norske nemningi «fylke» med «region». Årsmøtet i Høgnorskringen 2016 gjeng imot dette bytet. 1. januar 1919 kom nemningi fylke i staden for det danske «amt». I moderne tid hev soleis fylkesnemningi berre vore nytta snaudt […]

Helsing til Bjørn Bø

Frå årsmøti i Høgnorskringen og Norsk Måldyrkingslag i 2013. Høgnorskringen og Norsk Måldyrkingslag set stor pris at medarbeidarane veit å taka vare på målarven vår og halda han i aktiv bruk. Det er stødt gildt å høyra den stilsikre og velrøkta røysti til Bjørn Bø i Politisk kvarter og Nyhendemorgon, eit ordlag han sjølv nyttar. […]

Tummel upp for Snjo og Millom!

Fråsegn vedteki på årsmøti i Høgnorskringen og Norsk Måldyrkingslag i 2013. Klassisk nynorsk mål døydde ikkje ut med ny rettskriving av 1. august 2012. Me merkar oss med gleda at meieriprodukti Millom og Snjo er på marknaden og vitnar um tradisjon og norsk identitet i daglegvarebransjen. Snjo er ein type kvarg frå Q-meierii, medan Millom […]

Høyringssvar til «Utkast til reglar om fullmakter og behandlingsprosedyre i rettskrivingssaker»

Høyringssvar innsendt til Kulturdepartementet um «Utkast til reglar om fullmakter og behandlingsprosedyre i rettskrivingssaker». Høgnorskringen takkar for å ha fenge tilsendt høyringsbrevet frå Kulturdepartementet. Som departementet torer kjenna til, hev Høgnorskringen vore usamd i den innstramingi i nynorsknormi som hev gjenge utyver dei tradisjonelle formene. Dette hev vore former som knytte målet til skrifttradisjonen frå […]