Nyhende

Høyringssvar til NOU 2019: 23 Ny upplæringslov

Posted on

Høgnorskringen verkar for å fremja, verja og dyrka norskt mål i godt lag, og meiner upplæringi i skulen jamt og samt skulde hava til fyreloga å halda fram den norske målarven. Utkastet til ny upplæringslov frå upplæringslovutvalet rekk ikkje, skal upplæringi gjera skuleungdomen fullfør til å bera fram den livande norske skrifttradisjonen. Måltilnærming og måltyning Me hev ei leid måltyningssoga […]

Nyhende

Minneord um Johannes Gjerdåker (1936–2020)

Posted on

På prent i Bergens Tidende, 5. mai 2020. Med burtgangen til Johannes Gjerdåker 27. april hev målrørsla og høgnorskmiljøet mist ein poet som song med ei klår og sterk røyst.  Gjerdåker var ein logn og finsleg vossing som stod trufast på heimleg grunn, samstundes som han hadde utsyn mot den store verdi. Han dyrka nynorsken med hag hand, og hev soleis vist veg for mange andre. I mange år gav han ut artiklar og umsetjingar som til fullnads synte kor […]

Nyhende

Norsk Årbok 2020 er her

Posted on

Norsk Årbok 2020 hev gjenge i Posten til lagsmenner og tingarar denna vika. Det er mange forvitnelege stykke i den nye utgåva. Styret ynskjer alle god lesnad! Boki er au tilgjengeleg i bokbudi vår.

Nyhende

Nei til norskdansk nasjonalsong i offisielt bundi form

Posted on

Fråsegn vedteki på årsmøtet i Høgnorskringen i Oslo, 23. november 2019. Årsmøtet i Høgnorskringen åtvarar Stortinget mot å fylgja tilrådingi frå familie- og kulturnemndi um å taka ved songen «Ja, vi elsker dette landet» til offisiell norsk nasjonalsong. Me meiner fråsegni frå kulturriksråden til nemndi var god, og at dei folkevalde må høyra på den atterhaldne fyreteljingi frå fagdepartementet i […]

Nyhende

Høyringssvar til utkast til ny mållov

Posted on

Høgnorskringen takkar for innbjodingi til å segja noko um utkastet til ny mållov. Me meiner det nye utkastet tek inn nokre gode fyresegner. Til dømes slær fyremålet med lovi fast at lovi skal fremja jamstelling millom bokmål og nynorsk. Jamstellingsvedtaket frå 1885 hev enno ikkje gjeve nokor jamstelt målstoda i landet, og me treng ei verksam mållov til å støra og føra stat og styringsverk fram til […]