Um Høgnorskringen

Styret

I styret sit

Leif Halvard Silli, Dag Hagen Berg, Joakim Rønning og Håkon Remøy er varamenner til styret.

Styret vart valt på årsmøtet den 23. november 2019.

Grasrotdeildi

Høgnorskringen er grasrotmottakar. Erso du speler hjå Norsk tipping, må du gjerne velja oss som grasrotmottakar. Mottakarnummeret vårt er 982495911.

Tuft og fyresegner

Til grunn for lagsarbeidet er tufti og fyresegnene. Årsmøtet vert halde i slutten av året. Upplysingar um årsmøtet vert lagde ut her.

Lagsnummer

Me er ført upp med 982 495 911 i lagssamnet i Brunnøysund.

Bankupplysingar

Kontok i Landkreditt 9365 06 56243.

IBAN: NO3593650656243 BIC/SWIFT: LANDNOK1

Vippsnummeret vårt er 516693.